Národní dostihový a coursingový řád ČMKU

11.09.2018

Národní dostihový a coursingový řád ČMKU

1. Obecná ustanovení

1.1 Účel řádu

Dostihy a coursingy v České republice se konají podle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI s výjimkami dále uvedenými. Národní dostihový a coursingový řád ČMKU dále doplňuje a upřesňuje některé body Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI. Dostihová a coursingová komise (dále jen DaCK) může v odůvodněných případech udělit výjimku.

Pořadatel závodu a licenčních zkoušek může odmítnout přihlášku psa na akci pouze v odůvodněném a věrohodně podloženém případě (kárný trest, apod.). Každý případ bude oznámen DaCK. Bez udání důvodu nelze odmítnou přihlášku.

Je povinností pořadatele mít při každém dostihu a coursingu k dispozici v tištěné podobě:

 • Mezinárodní dostihový a coursingový řád FCI.
 • Národní dostihový a coursingový řád ČMKU.
 • Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení psů pro pořádání dostihů, coursingů a licenčních zkoušek ČMKU.

1.2 Ochrana zvířat

Ochrana zvířat se řídí Řádem na ochranu zvířat při veřejném vystoupení psů pro pořádání dostihů, coursingů a licenčních zkoušek ČMKU.

 • Náhubek pro italské chrtíky není povinný.
 • Irští vlkodavové mohou na dostizích startovat z ruky, před boxy.

1.3 Oprávnění k používání názvu, záruka termínů, poplatky

1.3.1 Název akce

Řídí se Mezinárodním dostihovým a coursingovým řádem FCI, platí i pro národní akce.

1.3.2 - 1.3.3 Postupuje se podle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

1.4 Přejímka, připuštění ke startu

1.4.1 Přejímka

Na národní dostihy a coursingy jsou připuštěna též plemena basenji, portugalský podengo, dlouhosrstý vipet a chortaja borzaja. Tato plemena mohou startovat i na CACIL akcích, ale pouze v národní kategorii, bez možnosti získání čekatelství CACIL.

Na vypsaných závodech lze získat čekatelství CACT, Res. CACT.


1.4.2 Postupuje se podle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

1.5Postupuje se podle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

1.5.0 Měření výšky, whippeti, italští chrtíci

Měření kohoutkové výšky se provádí a potvrzuje v termínech určených DaCK a to prostřednictvím oprávněných rozhodčích. Na měření se předem psi hlásí v termínu stanoveném DaCK.

Je-li při měření zjištěná míra výrazně pod maximální povolenou výškou, může být pro zjištění přesné výšky použita posuvná míra s pevnou základnou.

DaCK a P ČMKU mohou vyhlásit mimořádné přeměření whippetů a italských chrtíků.

Výsledky všech měření se zapisují do Licenční karty do kolonky Ostatní záznamy.

Z měření je možné odstoupit maximálně 1x. Do Licenční karty (Ostatní záznamy) se uvede datum měření s poznámkou "odstoupil". Za odstoupení se považuje i situace, kdy nelze psa postavit do správné pozice a měření se přeruší.

1.5.1 Při měření se postupuje se podle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI

Měření v kohoutku u whippetů a italských chrtíků lze provádět po dosažení věku nejméně 12 měsíců. Pokud jsou při měření psů mladších 24 měsíců výsledky vyšší než:

• 49 cm u whippetů psů

• 47 cm u whippetů fen

• 37 cm u italských chrtíků

Pes musí být přeměřen před začátkem dostihové/coursingové sezóny, která následuje po dovršení 2 let věku psa. Výsledek tohoto měření musí být zapsán do licenční karty.

Pokud majitel přeměření psa neumožní, licence pozbývá platnosti a příslušný národní svaz ji musí stáhnout.

Měření výšky v kohoutku mohou provádět a potvrzovat pouze organizace pověřené národními svazy, a to pouze prostřednictvím oprávněných rozhodčích, následovně:

1. Věk psa pro měření jeho výšky se řídí ustanovením v odstavci 1.4.2 a 1.5 výše.

2. Pes musí být při měření v klidu. Musí stát na hladké a neklouzavé podložce nebo dostatečně velkém stole. Pes se předvádí se správně úhlenými končetinami a přirozeně zvednutou hlavou (hrdlo psa je zhruba ve stejné úrovni jako vrchol kohoutku).(viz obrazová příloha)

3. Mezi měřeními se musí pes minimálně dvakrát rozpohybovat na zemi. Psa si vede jeho majitel nebo majitelem pověřená osoba (psovod). Rozhodčí mohou postavení psa upravit pouze se souhlasem majitele/psovoda.

4. Měření lze provést, když pes zaujme správný postoj. Měří se na hrotech lopatek nebo na trnovém výběžku obratlů, pokud tento přečnívá hroty lopatek. Pokud nelze postavit psa do správné pozice, měření se přeruší a je prohlášeno za neplatné.

5. Měřicí zařízení je pevné a může být opatřeno elektronickým čidlem. Musí být umístěno na dvou nohách umožňujících naměření pravdivých a snadno čitelných hodnot.

6. Rozhodčí odpovědné za měření psa a zapisovatele určuje pořadatelský národní svaz. Tito rozhodčí ani zapisovatelé nesmějí být chovateli či majiteli měřeného psa.

7. Komise odpovědná za měření se skládá ze dvou rozhodčích a jednoho zapisovatele. Rozhodčí se při měření střídají. Zapisovatel dohlíží na správný způsob měření a zaznamenává jeho výsledky.

8. Pes se měří desetkrát. Do dokladu psa je zapsána nejčastěji zjištěná míra. Je-li zjištěná míra hluboce pod maximální povolenou výškou, může komise na základě jednotného rozhodnutí měření ukončit po čtvrtém pokusu a zjištěné výsledky zaznamenat do dokladu psa. Vznikne-li po deseti měřeních situace, kdy pět výsledků bylo pod míru a pět nad míru, provede se měření jedenácté, které je jako definitivní a správné zaneseno do dokladu psa.

9. Konečný výsledek měření může do dokladu psa (licence) zanést pouze osoba či komise pověřená příslušným národním svazem nebo organizací příslušející k národnímu svazu. Národní svaz musí být členem FCI.

1.5.1.1 Protest proti výšce whippeta, italského chrtíka

Pokud je podán protest proti naměřené výšce whippeta, nebo italského chrtíka, bude provedeno přeměření. Protest smí být podán jen občanem ČR a pouze na psa v držení českého majitele. V ostatních případech se postupuje podle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI. Protest musí být podán písemně, současně se složením kauce 5000 Kč.

P ČMKU na návrh Komise rozhodčích ČMKU určí datum a místo přeměření a jmenuje tříčlennou komisi, která je provede. Jedním členem komise musí být rozhodčí, který měřil výšku, proti které je dáván protest. Zbývající rozhodčí jsou jmenováni z rozhodčích, kteří se původního měření nezúčastnili.

V případě oprávněného protestu se kauce vrací navrhovateli. Pokud je protest neoprávněný, kauce propadá DaCK na úhradu nákladů spojených s přeměřením.

Zjistí-li se pochybení rozhodčích, DaCK požádá Komisi rozhodčích ČMKU o prošetření.

Protest na jednoho psa smí být podán pouze 1x, výsledek je konečný.

1.5.3 Další závody chrtů

Psům, kteří překračují stanovenou kohoutkovou výšku, je umožněn start v kategorii "Sprinter". Startující v této kategorii na národní úrovni můžou získat čekatelství CACT, Res. CACT a další z toho vyplývající tituly.

1.5.4 Další kategorie a soutěže

a) Kategorie Senior

Po dosažení věku 6 let může pes na dostizích startovat v kategorii "Senior". Rozhodující pro zařazení do této kategorie je věk v den konání závodu. Pes může startovat do konce dostihové/coursingové sezóny, v níž pes dosáhne 8. roku věku.

b) Závod mladých

Pořadatel dostihu může uspořádat pro jedince plemen whippet, italský chrtík, sicilský chrt, basenji, portugalský podengo, dlouhosrstý vipet ve věku 12-18 měsíců, pro ostatní plemena ve věku 15-24 měsíců, závod mladých a to pouze pro jedince, kterým nebyla dosud vystavena Licenční karta. Uspořádání závodu mladých pořadatel uvede v propozicích.

c) Solo racing

Pořadatel dostihu může vypsat při závodech i další soutěž - "Solo racing". Je to samostatná soutěž a výsledky nelze počítat do soutěže o Dostihového vítěze roku. V propozicích pořadatel uvede, pro koho je tato soutěž vypsána.

d) Další závody

Pořadatel může vypsat i jiné soutěže - například rovinné závody, překážkové závody, atd. Podmínky uvede vždy v propozicích závodu.

1.6 Licenční karty

1.6.1 - 1.6.3 Postupuje se podle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

1.6.4 Licenční zkoušky, vydávání Dostihových licencí

Licenční karty (Dostihové licence) vystavuje ČMKU prostřednictvím DaCK ČMKU. Přijetím Dostihové licence se majitel zavazuje k dodržování všech platných řádů a směrnic, týkajících se dostihů a coursingů.

Licenční zkoušky může pes absolvovat od věku nejméně 12 měsíců pro plemena italský chrtík, whippet, sicilský chrt, basenji, portugalský podengo, dlouhosrstý vipet, a od 15 měsíců pro ostatní plemena.

Při plnění licenčních zkoušek musí mít pes nasazen košík (s výjimkou italských chrtíků) a dečku a musí vybíhat ze zavřených startovacích boxů (u irských vlkodavů je povoleno vybíhat z ruky před boxy), na coursingu startuje tzv. "z ruky".

Licenční zkoušku musí pes splnit na území České republiky.

1.6.4.1 Podmínky pro získání Dostihové licence dospělých

Pes musí splnit:

 • 1x sólo běh
 • 2x společný běh

s jedinci stejného plemene, na dostizích nejméně tří jedinců, na coursingu startují dva jedinci. Není-li k dispozici stejné plemeno, je možné absolvovat licenční zkoušku s plemenem podobné tělesné konstituce a rychlosti běhu (týká se pouze málopočetných plemen).

Nejsou-li k dispozici na dráze 3 jedinci, na coursingu 2 jedinci, může DaCK udělit výjimku, a to pouze u málopočetných plemen. Pes musí splnit alespoň 5 sólo běhů. O tuto výjimku žádá majitel DaCK po splnění podmínek pro udělení licence. Údaje o plnění licenčních zkoušek zaznamenává pořadatel do tréninkové karty.

Při plnění licenčních zkoušek musí být přítomen sbor rozhodčích jako při závodě, který rozhodne o splnění, či nesplnění, licenčního běhu.

Po splnění licenčních zkoušek a dovršení věku 15 měsíců pro plemena italský chrtík, whippet, sicilský chrt, basenji, portugalský podengo, dlouhosrstý vipet a 18 měsíců pro ostatní plemena odevzdá (zašle) majitel psa na adresu registrátora licencí:

1. Tréninkovou kartu, v níž jsou zapsány splněné licenční zkoušky, u whippetů a italských chrtíků i zápis o měření kohoutkové výšky.

2. Potvrzení o členství majitele v organizaci, která je členským subjektem ČMKU.

3. Kopii průkazu původu psa.

4. Poplatek za vystavení licence.

Importovaní jedinci musí být zapsáni v plemenné knize ČMKU, jinak jim nemůže být vystavena Dostihová licence ČMKU.

Při prodeji psa do zahraničí se Dostihová licence předává se psem. Majitel prodej oznámí registrátorovi licencí, aby pes mohl být vyjmut z evidence ČR.

Na základě Dostihové licence importovaného psa je vydána Dostihová licence ČMKU, u whippetů a italských chrtíků je vydání karty podmíněno kontrolním přeměřením.

Pes českého majitele závodí na Dostihovou licenci ČMKU.


1.6.5 Zápisy do licencí

Údaje v licenci a jejich forma:

Datum

Místo

a druh dostihu

Dráha v metrech

Běh

Umístění

Čas

v sek.

Počet psů na startu

Podpis

A

B

C

D

E

F

G

H

A - Datum: Uvádí se datum konání akce, pokud je akce dvoudenní, uvádí se aktuální datum dne, kdy se pes/fena závodu zúčastní (v případě razítka, kde jsou uvedeny oba dny, se den, kdy pes/fena běží, zakroužkuje).

B - Místo a druh dostihu: Uvádí se místo konání, název závodu a druh závodu (bodovací, mistrovství, CACT, CACIL, apod.).

C - Dráha v metrech: Uvádí se u dostihu jedním číslem, u coursingu se uvádí oba běhy (1.kolo/2.kolo - lomítkem, nebo pod sebe).

D - Běh: U dostihu se uvádí R, OB, SF, F (případně R1, R2 - běží-li se na časy).

U coursingu se píší body za obě kola (první kolo/druhé kolo - lomítkem, nebo první kolo + druhé kolo, nebo pod sebe).

E - Umístění: U dostihu se uvede umístění v běhu, u coursingu se píše celkové umístění psa.

Dále se uvádí získaný titul (Mistr...), nebo čekatelství (CACT, Res. CACT, CACIL, Res. CACIL). Též se zde uvede: nedoběh s důvodem - DNF, nedoběh bez důvodu - DISQ, diskvalifikace pro napadání - DISQ, nestartoval - DNS, vyloučen - EXC.

1.6.5.1 Vysvětlení pojmů:

Nedoběh s důvodem - DNF: běh psa byl narušen napadením jiným psem, do trati psa vběhlo nečekaně jiné zvíře, pes se zranil, apod.

Nedoběh bez důvodu - DISQ: pes nejeví zájem o návnadu.

Diskvalifikace pro napadání - DISQ: úmyslné napadení dalšího psa při běhu.

Nestartoval - DNS: pes nenastoupil na start (pes prošel přejímkou, ale nenastoupil/nedostavil se/zmeškal - start).

Vyloučen - EXC: ze zdravotních důvodů nebyl pes vpuštěn na start, dále pak z důvodů uvedených v článku 1.9.1 Mezinárodního řádu FCI.

V případě mix běhu se výsledné (celkové) umístění uvádí tak, jak chrti skutečně doběhli. Nelze psát zvlášť umístění psů a fen.

Příklad: Startovalo pět psů a jedna fena, fena doběhla na 4. místě, ve výsledném umístění bude uvedena jako 4. (i když z fen byla první).

F - Čas v sekundách: U dostihu se uvede dosažený čas u každého běhu, u coursingu celkový počet získaných bodů.

G - Počet psů na startu:

 • Běží-li jen jedno pohlaví, uvádí se pouze počet (jedním číslem).
 • V případě mix běhu se uvádí lomeným číslem počet psů a fen (například: mix 5P/3F).

V počtu psů se uvádí všichni psi a feny, kteří nastoupili do závodu v dané kategorii (tedy i ti, kteří závod nedokončili - nedoběh, diskvalifikace, apod).

Pes běžící v závodě se závodícím psem do páru (sparing), nebo plnící si licenční zkoušky, se nepočítá do počtu psů na startu.

H - Podpis: Razítko pořádající organizace, a podpis zodpovědného pracovníka.

Opravy v Dostihové licenci: U oprav je nutno připojit razítko a podpis (případně místo razítka podpis i hůlkovým písmem, např. je-li razítko příliš velké a vadilo by čitelnosti zápisu).

Vyhlašování výsledků v případě mix běhu: Záleží na pořadateli, zda ocení plemeno jako mix (dohromady), nebo zvlášť psy a zvlášť feny. Zápis v licenci bude v každém případě jako mix.

1.7 Vypsání akcí

1. 7 - 1.7.2 Postupuje se podle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

1.7.3 Dostihový a coursingový kalendář

Kalendář závodů na další rok sestavuje DaCK na základě požadavků pořadatelských organizací sdružených pod ČMKU, které o závod písemně zažádají do 15. 6. předešlého roku.

1. 8. - 1.9.5 Postupuje se podle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

1.10 Doping

1.10.1 - 1.10.4 Postupuje se podle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

1.10.5 Dopingové kontroly v dostihovém a coursingovém sportu při ČMKU

Kontrola dopingu může být provedena při libovolném mezinárodním a národním dostihu či coursingu na území ČR. Kontroly není nutno předem hlásit, či uvádět v propozicích, ani katalozích dostihu či coursingu.

1) Pes, který se v daný den účastní dostihu či coursingu, nesmí ve svých tkáních, tělních tekutinách a výměšcích mít zastoupeny látky, které jsou uvedené v Doping - listině ČMKU - DaCK. Pro majitele psů, kteří jsou momentálně v léčbě veterinárním lékařem, či před několika dny ještě v léčbě byli, platí povinnost toto nahlásit službu konajícímu veterinárnímu lékaři a předložit vyplněný tiskopis "Tabulka léčeného psa" (použité preparáty, doba podávání, množství,.......... ). PŘÍLOHA 1

O proběhlé léčbě psa musí majitel předložit lékařskou zprávu, která je potvrzena ošetřujícím veterinárním lékařem.

Na základě předloženého tiskopisu a lékařské zprávy rozhodne službu konající veterinární lékař o startu dotyčného psa. K pozdnímu hlášení léčby psa majitelem nebude přihlíženo (po dostihu, při určení psa k odběru na doping,....).

Doping - listina ČMKU - DaCK:

- Látky ovlivňující centrální a periferní nervový systém

- Látky působící na vegetativní nervový systém

- Látky působící na zažívací ústrojí (žaludek, střeva)

- Látky působící na srdce a oběhový systém

- Látky působící na pohybový aparát

- Látky s účinkem antipyretickým, analgetickým a protizánětlivým

- Antibiotika, antimykotika, virostatika

- Látky ovlivňující srážlivost krve

- Cytostatika

- Antihistaminika

- Diuretika

- Lokální anestetika

- Myorelaxantia

- Látky stimulující dýchání

- Sexuální hormony (výjimkou jsou látky potlačující říji u fen)

- Anabolika

- Kortikoidy

- Endokrinní látky a jejich syntetické obdoby

Pozitivní doping je případ, kdy byla ve vzorcích potvrzena látka z "doping-listiny" v jakémkoliv množství. Pozitivní hladina Theobrominu je od 2000 Nanogram/ml.

2) Průběh dopingových kontrol, určení závodu, kde se kontroly uskuteční, počet kontrol a výběr psů k dopingové kontrole řídí DaCK. Náklady na hrazení analýz vzorků hradí ČMKU.

3) Dopingové kontroly by se měly provádět v průběhu finálových běhů. Určené jedince ke kontrole určí po domluvě zástupce DaCK (řídí průběh kontroly), vedoucí dostihu a službu konající veterinární lékař. Kontrola probíhá na základě získání vzorku moče nebo krve určeného psa. Po doběhu psa je psu a majiteli určen asistent, který dohlíží nad odběrem moče psa. Je udán určitý časový limit (30-45 min.), po který se majitel psa pokouší o odchyt dostatečného množství moče. Po odchytu dostatečného množství moče testovaného psa vyplní majitel psa se zástupcem DaCK formulář testu, majitel je přítomen uložení vzorku do přepravních nádobek a jejich uložení do přepravního boxu. Pokud se během daného časového intervalu nepodaří získat požadované množství moče, určí zástupce DaCK další možnost získání vzorku psa k testu (katetrizace psa, odběr krve).

4) Odebírá se vzorek A a vzorek B od daného psa. Pro každý vzorek je zapotřebí minimálně 20 ml moče, nebo krve. Nádobky se vzorky jsou za přítomnosti majitele psa popsány a uloženy zástupcem DaCK. Vzorek A je zaslán DaCK do 3 dnů na adresu laboratoře provádějící testy. Vzorek B je uložen u zástupce DaCK. Majitel psa má právo v případě pozitivního nálezu požádat do 10 dní od obdržení pozitivního výsledku testu o analýzu vzorku B u jiné mezinárodně uznané dopingové laboratoře. Žádost podává majitel písemně a adresuje ji předsedovi DaCK. Náklady za analýzu vzorku B hradí majitel psa, který žádá o vyšetření vzorku. Pokud majitel psa nevyužije tuto možnost, platí výsledek vzorku A jako konečný.

5) S přihlášením psa k dostihu či coursingu v rámci FCI-ČMKU je majitel psa zároveň povinen nechat podrobit svého psa dopingové kontrole. Je povinen spolupracovat se zástupcem DaCK, službu konajícím veterinárním lékařem a přiděleným asistentem.

6) Při nálezu jedné z uvedených látek z listiny je dotyčný pes dodatečně v daném závodě diskvalifikován. DaCK navrhuje P ČMKU rozsah sankcí, které se vztahují na daného psa a majitele, či trenéra (při pozitivním dopingovém nálezu).

1.10.6 Rozsah a možnosti trestu:

 • Úhradu nákladů vyšetření vzorku na doping platí majitel psa.
 • Pes je vyloučen z účasti na závodech v rámci FCI po dobu 6 měsíců až 3 roky.
 • Majitel a jeho psi ve vlastnictví, či spoluvlastnictví jsou vyloučeni z účasti na závodech v rámci FCI po dobu 6 měsíců až 3 roky.
 • Zveřejnění majitele a psa v rámci FCI-ČMKU organizací, klubu.

O rozsahu sankcí bude majitel informován písemně prostřednictvím DaCK.

Odvolání proti rozsahu sankcí je nutno podat písemně na adresu předsedy DaCK do 15 dnů po obdržení výsledku dopingového jednání.

1.11 Postupuje se podle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

1.12. Spory

Protest lze podat z technických důvodů, jako je například neoprávněný start psa (start háravé feny, neplatná Dostihová licence, apod.) po složení jistiny 500 Kč, která propadá ve prospěch pořadatele, je-li protest neoprávněný. V opačném případě se vrací navrhovateli.

Protest je nutno podat písemně a ještě v průběhu závodu, jinak nebude protest přijat. Protest projedná, neprodleně po podání, komise složená ze sboru rozhodčích a vedoucího dostihu/coursingu. O výsledku bude navrhovatel informován. Výsledné rozhodnutí je konečné a nelze jej měnit. O projednání a výsledku musí být učiněn písemný zápis, který vedoucí závodu předá DaCK.

1.13 Postupuje se podle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.


2. Dostihový řád

2.1Postupuje se podle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

2.1.1 Postupový klíč "dle času" a "dle pořadí"

Časomíra s cílovou kamerou (s možností měření 0,001 sec.) je povinná pro pořádání CACIL dostihů, CACT dostihů, mistrovských dostihů a nominačních dostihů.

Postupový klíč pro sestavení běhů při postupu do finále systémem "dle pořadí". Tento postup lze použít do maximálního počtu 36 startujících.

(R - rozběh, OB - opravný běh, SF - semifinále)

1 rozběh (1 až 6 chrtů)

Všichni čistě doběhnuvší postupují do finále.

2 rozběhy (7 až 12 chrtů) 3 rozběhy (13 až 18 chrtů)

1.+ 2. v R postoupí hned do finále vítězové R postoupí hned do finále

ostatní do OB (dva OB) ostatní do OB (tři OB)

vítězové OB do finále vítězové OB do finále

1.OB: 2.OB: Finále: 1.OB: 2.OB: 3.OB: Finále:

č.1 - 3. z 1.R 1 - 3. z 2.R 1 - 1. z 1.R 1 - 2. z 1.R 1 - 2. z 2.R 1 - 2. z 3.R 1 - 1. z 1.R

č.2 - 4. z 2.R 2 - 4. z 1.R 2 - 1. z 2.R 2 - 3. z 2.R 2 - 3. z 3.R 2 - 3. z 1.R 2 - 1. z 2.R

č.3 - 5. z 1.R 3 - 5. z 2.R 3 - 2. z 1.R 3 - 4. z 3.R 3 - 4. z 1.R 3 - 4. z 2.R 3 - 1. z 3.R

č.4 - 6. z 2.R 4 - 6. z 1.R 4 - 2. z 2.R 4 - 5. z 1.R 4 - 5. z 2.R 4 - 5. z 3.R 4 - 1. z 1.OB

5 - 1. z 1.OB 5 - 6. z 2.R 5 - 6. z 3.R 5 - 6. z 1.R 5 - 1. z 2.OB

6 - 1. z 2.OB 6 - 1. z 3.OB

Zůstane-li po rozbězích do opravných běhů 6 a méně chrtů, lze sestavit jen jeden OB, z něhož do finále postoupí 2 nejrychlejší (1.+ 2.).

4 rozběhy (19 až 24 chrtu)

1.+ 2. v R do SF (dvě semifinále)

3. až 6. do OB (čtyři OB)

vítězové OB do SF

první tři ze SF do finále


1.OB: 2.OB: 3.OB: 4.OB: 1.SF: 2.SF: Finále:

1 - 3. z 1.R 1 - 3. z 2.R 1 - 3. z 3.R 1 - 3. z 4.R 1 - 1. z 1.R 1 - 1. z 2.R 1 - 1. z 1.SF

2 - 4. z 2.R 2 - 4. z 3.R 2 - 4. z 4.R 2 - 4. z 1.R 2 - 1. z 3.R 2 - 1. z 4.R 2 - 1. z 2.SF

3 - 5. z 3.R 3 - 5. z 4.R 3 - 5. z 1.R 3 - 5. z 2.R 3 - 2. z 2.R 3 - 2. z 1.R 3 - 2. z 1.SF

4 - 6. z 4.R 4 - 6. z 1.R 4 - 6. z 2.R 4 - 6. z 3.R 4 - 2. z 4.R 4 - 2. z 3.R 4 - 2. z 2.SF

5 - 1. z 1.OB 5 - 1. z 2.OB 5 - 3. z 1.SF

6 - 1. z 3.OB 6 - 1. z 4.OB 6 - 3. z 2.SF

Zůstane-li po rozbězích do opravných běhů 12 a méně chrtů, lze sestavit jen dva OB, z každého 2 nejrychlejší postoupí do semifinále (1.+2. do SF).

5 rozběhů (19 až 30 chrtu)

1.+2. v R do SF (tři semifinále)

3. až 6. OB (čtyři OB)

1.+2. z OB do SF

první dva ze SF do finále

1.OB 2.OB 3.OB 4.OB

1 - 3. z 1.R 1 - 3. z 2.R 1 - 3. z 3.R 1 - 3. z 4.R

2 - 3. z 5.R 2 - 4. z 1.R 2 - 4. z 2.R 2 - 4. z 3.R

3 - 4. z 4.R 3 - 4. z 5.R 3 - 5. z 1.R 3 - 5. z 2.R

4 - 5. z 3.R 4 - 5. z 4.R 4 - 5. z 5.R 4 - 6. z 1.R

5 - 6. z 2.R 5 - 6. z 3.R 5 - 6. z 4.R 5 - 6. z 5.R

1.SF 2.SF 3.SF Finále:

1 - 1. z 1.R 1 - 1. z 2.R 1 - 1. z 3.R 1 - 1. z 1.SF

2 - 1. z 4.R 2 - 1. z 5.R 2 - 2. z 1.R 2 - 1. z 2.SF

3 - 2. z 2.R 3 - 2. z 3.R 3 - 2. z 4.R 3 - 1. z 3.SF

4 - 2. z 5.R 4 - 1.z 1.OB 4 - 1.z 2.OB 4 - 2. z 1.SF

5 - 1. z 3.OB 5 - 1. z 4.OB 5 - 2. z 1.OB 5 - 2. z 2.SF

6 - 2. z 2.OB 6 - 2. z 3.OB 6 - 2. z 4.OB 6 - 2. z 3.SF


6 rozběhů (31 až 36 chrtů)

vítězové R do semifinále

2. až 6. do OB (šest OB), vítězové OB do SF

dvě SF (v každém 3 vítězové R a 3 vítězové OB)

1. až 3. ze SF do finále

2.2 Postupuje se podle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

2.2.2.1 - Rozdělení psi - feny

Na národních dostizích (vyjma CACT) minimální počet chrtů v jednom běhu pro plemeno a pohlaví v kategorii není stanoven (omezen), tzn. nemusí se běžet mix, ani je-li chrtů méně než šest.

2.2.2.2 a 2.2.3 Postupuje se podle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

2.2.3.1 "Wide runners"

O označení psa Wide runner (W) žádá majitel DaCK. Po schválení odešle majitel zástupci DaCK Dostihovou licenci, kam bude W zapsáno. O zrušení W žádá majitel DaCK.

Změnu psa na W a zpět, lze pouze jednou v kariéře psa.

2.3 Postupuje se podle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

2.3.1. Sbor rozhodčích

Sbor rozhodčích je nejvyšším orgánem akce. Dohlíží na dodržování pravidel dostihu a sleduje jeho průběh. Jeho rozhodnutí ve sporných a pochybných případech jsou konečná. Na národních akcích se sbor rozhodčích skládá minimálně z jednoho člena s licencí hlavního rozhodčího.

2.3.2 - 2.3.4 Postupuje se podle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

2.3.5. Dráhoví pozorovatelé

Na národních akcích pořadatel umístí kolem dráhy nejméně dva dráhové pozorovatele. Ti musí mít licenci dráhových pozorovatelů nebo rozhodčích. Sbor rozhodčích určí pro dráhové pozorovatele různé úseky dostihu. Jejich úkolem je pak sledovat jednotlivé běhy a bezprostředně po konci daného běhu nahlásit sboru rozhodčích všechny nesrovnalosti a přestupky proti dostihovému řádu, které se na dráze odehrály.

Pokud se rozhodnutí sboru rozhodčích neztotožňuje s hlášením dráhového pozorovatele, musí být tomuto pozorovateli objasněno.


2.3.6 - 2.4.5 Postupuje se podle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

2.4.6 Hlášení z dostihu

Po skončení dostihu vyplní hlavní rozhodčí tiskopis "Zpráva o dostihu". Ve zprávě budou uvedeny všechny důležité okolnosti a mimořádné události (diskvalifikace, nedoběhy, hospitanti, zranění, ošetření veterinářem, nevhodné chování, důvod v případě dřívějšího ukončení dostihu, apod.). Zprávu hlavní rozhodčí podepíše a předá pořadateli.

Formulář "Zpráva o dostihu" zajistí pořadatel. PŘÍLOHA 2

Pořadatel odešle nejpozději do 7 dnů po dostihu celý katalog dostihu s plně vyplněnými výsledky a se "Zprávou o dostihu", zástupci DaCK.

2.4.7 Dostihové tituly

· Mistrovské tituly jsou: Mistr ČR na krátkou trať, Mistr ČR, Mistr Čech, Mistr Moravy. Titul mistra získá vítěz ve své kategorii, v případě mix běhu se mistrovské tituly se udělují za každé pohlaví zvlášť. Titul zaznamená pořadatel na žádost majitele psa do průkazu původu psa. Každý titul se zadává jen jednou za kalendářní rok.

· Dostihový vítěz roku (příslušného roku) se uděluje v kategoriích - dospělý, senior a sprinter. Uděluje se za každé plemeno a pohlaví zvlášť. Titul uděluje DaCK na základě výsledků bodovacích dostihů. Body za umístění se přidělují podle doběhu chrtů ve finále. Titul může získat pouze pes, který startuje na licenci ČMKU.

Boduje se umístění v "A" a "B" finále takto (umístění - počet bodů):

"A" finále: 1. místo - 15 bodů, 2. místo - 13, 3. místo - 11, 4. místo - 9, 5. místo - 8, 6. místo - 7. bodů.

"B" finále: 1. místo - 6 bodů, 2. místo - 5, 3. místo - 4, 4. místo - 3, 5. místo - 2, 6. místo - 1 bod.

Titul zaznamená DaCK na žádost majitele psa do průkazu původu psa.

Pro zařazení do soutěže musí pes absolvovat a získat body alespoň z pěti bodovacích dostihů. Započítávají se výsledky za polovinu + 1 dostih z celkového počtu uskutečněných bodovacích dostihů v příslušném roce. Získá-li pes body z více bodovacích dostihů, sčítá se příslušný počet z nejlepších umístění psa. Při rovnosti bodů (v kategorii a pohlaví) se u těchto jedinců sčítají body ze všech bodovacích dostihů. Je-li i potom součet shodný, získává dostihový titul, nebo výsledné umístění, více jedinců.

2.5 - 2.6.3 Postupuje se podle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.


3. Coursingový řád

3.1 - 3.4 Postupuje se podle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

3.5 Start

3.5.1. Dečky

Psi běhají v párech vypuštěných najednou. Jeden běží v červené dečce, druhý v bílé nebo modré dečce. Popis deček je uveden v dodatku 7.2.

3.5.2 - Postupuje se podle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

3.5.3 Rozpis běhů a další náležitosti

1) Coursingové závody se běhají na dvě kola, přičemž druhé kolo se počítá jako kolo finálové. V případě vážných technických problémů, nebo v případě nepřízně počasí, může pořadatel, se souhlasem sboru rozhodčích, ve výjimečných případech, zrušit druhé kolo a vyhlásit výsledky dle pořadí v prvním kole.

Vždy musí být dodržen bod 3.1.5. (Místní veterinář) Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

2) Psi běží ve dvojicích, nebo sólo. Na coursingu se běhá ve třídě dospělých a ve třídě sprinterů. Jiné třídy (mladých, seniorů) se na coursingu nevypisují. Na coursingu se startuje tzv. "z ruky" na pokyn startéra. Startér je povinen seznámit na startu majitele se způsobem startu. Majitel vypustí psa až na pokyn startéra, nikoli v okamžiku, kdy se dá návnada do pohybu.

Řazení psů na startu - pes v červené dečce stojí na startu vždy vpravo (z pohledu psa).

3) Lichý počet psů - V případě lichého počtu psů se pořadatelé dle možností pokusí najít psa do páru (pes musí mít Dostihovou licenci) a tím zabránit běhu pouze jednoho psa. Se souhlasem obou majitelů psů to může být i pes jiného plemene. Ve výjimečných případech, a se souhlasem obou majitelů psů, lze jako psa do páru použít i psa, který si v daný den plní licenční běh.

V rozpise běhu, kdy spolu poběží pes v závodě se psem do páru, bude pes do páru označen písmenem S (sparing). V rozpise běhu, kdy spolu poběží pes v závodě se psem plnícím si licenční zkoušku, bude pes, plnící si licenční zkoušku označen písmeny LZ (licenční zkouška).

4) Rozpis běhů do prvního kola - V prvním kole se psi řadí do jednotlivých běhů losováním, nebo podle abecedy. Z hlediska zachování objektivnosti je losování vhodnější.

 • Podle abecedy - do běhů se psi řadí od A do Z, určující je jméno psa v Dostihové licenci.
 • Losováním - losuje se veřejně (manuálně, elektronicky).
 • Pokud je to možné, neměli by psi jednoho majitele běžet ve stejném běhu. Vyjde-li rozpis tak, že mají spolu běžet, pak pes s bílou dečkou si vymění místo se psem v bílé dečce v předchozím běhu, není-li to možné (z důvodu stejného majitele), potom se psem v následujícím běhu, není-li ani to možné, pak případně v dalším běhu.

5) Rozpis běhů do druhého kola - Ve druhém kole se psi řadí do jednotlivých běhů podle výsledků prvního kola, od psů s nejvyššími počty bodů k nejnižším. Lepší ze psů v daném běhu (tj. pes, který získal vyšší počet bodů) poběží s červenou dečkou. Pořadí takto sestavených psů vytvoří dvojice do běhů. Tyto dvojice budou náhodně (veřejným losováním) seřazeny do pořadí běhů druhého kola (podle plemen a pohlaví). Toto opatření je v zájmu větší objektivity při hodnocení.

6) Rozdělení podle pohlaví a třídy - Je-li na startu nejméně šest psů téhož plemene a pohlaví, běží psi a feny odděleně. Je-li na startu méně než šest psů jednoho pohlaví, běží psi a feny společně. Společně znamená, že psi a feny se skutečně dají do běhů spolu dohromady.

Například jsou-li 4 psi a 4 feny, nepoběží spolu 2 psi + 2 psi, a spolu 2 feny + 2 feny, ale řadí se do běhů při losování, či abecedně, dohromady (bez ohledu na to, zda se jedná o psa či fenu), ve druhém kole opět společně podle bodů z prvního kola.

7) Výsledky. Po 1. kole i 2. kole pořadatel zveřejní (vyvěsí) nejen celkové body každého psa, ale i posudkové listy od rozhodčích (kopie), případně výtisk přepisu hodnocení.

3.5.4 Hlášení z coursingu

Po skončení coursingu vyplní oba rozhodčí společně tiskopis "Zpráva o coursingu". Ve zprávě budou uvedeny všechny důležité okolnosti a mimořádné události (diskvalifikace, nedoběhy, vyloučení, hospitanti, zranění, ošetření veterinářem, nevhodné chování, důvod v případě dřívějšího ukončení coursingu, apod.). Zprávu podepíší oba rozhodčí a předají ji pořadateli.

Formulář "Zpráva o coursingu" zajistí pořadatel. PŘÍLOHA 3

Pořadatel odešle nejpozději do 7 dnů po coursingu celý katalog, úplnou výsledkovou listinu, kopie posudkových listů od rozhodčích a též "Zprávu o coursingu", zástupci DaCK.

Ve výsledkové listině budou zapsáni všichni startující psi/feny, kteří nastoupili do prvního kola, dále pohlaví jedinců, body za 1. kolo, 2. kolo, celkové body a výsledné umístění psů, získané tituly, či čekatelství. Ve výsledkové listině musí být uvedeni i jedinci, kteří závod nedokončili a nejsou tudíž uvedeni ve výsledném pořadí. Tito budou uvedeni na konci výsledkové listiny, bez pořadí a s uvedením důvodu (diskvalifikace, nedoběh, odstoupil, zraněn, vyloučen, nenastoupil na start, apod.).


3.5.5 Coursingové tituly

1. Mistrovské tituly jsou: Mistr ČR, Mistr Čech, Mistr Moravy. Titul mistra získá vítěz ve své kategorii, v případě mix běhu se mistrovské tituly se udělují za každé pohlaví zvlášť. Mistrovský titul lze udělit pouze psovi, který dosáhne nejméně dvou třetin možného celkového počtu bodů. Každý titul se zadává jen jednou za kalendářní rok.

2. Coursingový vítěz roku (příslušného roku) se uděluje v kategoriích dospělí a sprinter. Uděluje se za každé plemeno a pohlaví zvlášť. Titul uděluje DaCK na základě výsledků bodovacích coursingů. Body za umístění se přidělují podle výsledného pořadí. Titul může získat pouze pes, který startuje na licenci ČMKU.

Boduje se takto (umístění - počet bodů):

1. místo - 15 bodů, 2. místo - 13, 3. místo - 11, 4. místo - 9, 5. místo - 8, 6. místo - 7, 7. místo - 6, 8. místo - 5, 9. místo - 4, 10. místo - 3, 11. místo - 2, 12. místo - 1 bod.

Titul zaznamená DaCK na žádost majitele psa do průkazu původu psa.

Pro zařazení do soutěže musí pes absolvovat a získat body alespoň z pěti bodovacích coursingů. Započítávají se výsledky za polovinu + 1 coursing z celkového počtu uskutečněných bodovacích coursingů v příslušném roce. Získá-li pes body z více bodovacích coursingů, sčítá se příslušný počet z nejlepších umístění psa. Při rovnosti bodů (v kategorii a pohlaví) se u těchto jedinců sčítají body ze všech bodovacích coursingů. Je-li i potom součet shodný, získává coursingový titul, nebo výsledné umístění, více jedinců.

3.6 -3.8.3 Postupuje se podle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.


4. Řád pro mistrovství v dostizích a coursingu

4.1 - 4.15.7 Postupuje se podle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

4.16 Nominační kriteria pro účast psa/feny z ČR na MS a ME

Potřebné výsledky k účasti na MS, ME:

 • Dva nutné závody bez diskvalifikace k účasti na mistrovství v dostizích musí pes splnit na dostizích, k účasti na mistrovství v coursingu, je musí splnit na coursingu.
 • Oba závody pes musí splnit v roce konání mistrovství. V odůvodněných případech může DaCK udělit výjimku.

Při nominaci je postupováno v zásadě dle následujících kritérií (pokud počet přihlášených převyšuje - dostihy: 12 + 12, coursing: 6 + 6, v plemeni a pohlaví):

 • Dostihový/coursingový vítěz předešlého roku - dle typu mistrovství.
 • Finálové umístění předešlého roku při MS, ME - tj. do 6. Místa.
 • Umístění v nominačních závodech (termíny jsou vypsány v dostihovém a coursingovém kalendáři). Počítá se nejlepší umístění ze tří závodů, při rovnosti dvou psů rozhodují lepší druhá umístění.
 • Umístění do 3. místa při CACIL dostihu / coursingu (při počtu nejméně šesti startujících).

Přihlášku psa na MS, ME zasílá majitel psa k rukám DaCK.


5. FCI tituly

5.1 - 5.2 Postupuje se podle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

6. Podmínky pro vstup do pracovní třídy na mezinárodních výstavách FCI CACIB

Postupuje se podle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

6.1. Vysvětlení pojmů

Účast na nejméně čtyřech mezinárodních závodech CACIL znamená, že pes musí závody dokončit.

Umístění v první polovině závodu - v případě lichého počtu startujících se zaokrouhluje na celé číslo směrem dolů (například: startuje-li 7 psů = pes musí být nejhůře 3., 9 psů = 4., 11 psů = 5., atd.).

6.2 Podmínky pro vstup do pracovní třídy na výstavách ČMKU

Vystavovat ve třídě pracovní na výstavách ČMKU (kromě MVP) lze na základě národního certifikátu. Certifikát mohou získat pouze tato vyjmenovaná plemena ze skupiny FCI 5 - faraónský pes, sicilský chrt, ibizský podenco, kanárský podenco, portugalský podengo, basenji, a národní plemena dlouhosrstý vipet a chortaja borzaja. (Určuje Směrnice o certifikátech ČMKU, příloha č. 6.).

Certifikát lze vystavit po splnění následujících podmínek:

1. Doklad o platné dostihové/coursingové licenci.

2. Pes musí absolvovat (doběhnout do cíle) nejméně 6 dostihů, nebo coursingů, nejméně ve dvou sezonách (jedna sezona = kalendářní rok). Současně se musí alespoň na jednom z těchto šesti dostihů umístit do šestého místa ve finále "A", nebo na coursingu alespoň jednou získat dvě třetiny maximálního počtu bodů. Výsledky z obou disciplín se sčítají.

6.3 Vystavování certifikátů

Certifikáty pro třídu pracovní vystavuje DaCK na základě vyplněné žádosti a s předložením potřebných výsledků ze závodů. Vystavení podléhá poplatku. PŘÍLOHA 4


7. Dodatky

7.1 - 7.6 Postupuje se podle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

7.7 Pracovní šampionáty ČMKU

Pro dostihy a coursing se řídí řádem: Řád pro udělování titulů - "ŠAMPIÓN PRÁCE ČR".

Podmínky pro zadávání čekatelství na šampionát "CACT"

Čekatelství na pracovní šampionát "CACT" mohou získat všechna plemena chrtů (skupina FCI 10) a dále tato plemena (skupina FCI 5) faraónský pes, sicilský chrt, ibizský podenco, kanárský podenco, portugalský podengo, basenji, a národně uznaná plemena dlouhosrstý whippet a chortaja borzaja.

CACT se zadává v kategoriích dospělých a sprinterů (neuděluje se seniorům a mladým).

CACT se uděluje za vítězství v dostizích a coursinzích vypsaných se zadáváním CACT. Pes, který doběhne na druhém místě, získá Res. CACT. Na coursingu musí současně i získat nejméně 2/3 možného celkového počtu bodů (platí pro CACT i Res. CACT).

Jsou-li na startu jednoho plemene nejméně 3 psi a 3 feny, přidělí se CACT v každém pohlaví. Jsou-li na startu v jednom pohlaví méně než 3 jedinci uděluje se jeden CACT v plemeni. Pokud jsou na startu jednoho plemene méně než 3 jedinci, CACT se neuděluje.

Jako potvrzení o získání čekatelství CACT (Res. CACT) obdrží majitel psa kartu CACT (Res. CACT). Karty CACT si na závod zajišťuje pořadatel. Každou CACTovou kartu lze použít pouze 1x - buď k titulu Šampiona práce ČR, Dostihového šampiona ČR, Coursingového šampiona ČR, nebo Šampiona krásy a výkonu ČR.

Podmínky pro udělení titulu "ŠAMPION PRÁCE ČR"

K získání tohoto titulu musí pes/fena získat:

1. 3x čekatelství CACT z dostihu či coursingu a to nejméně ve dvou závodních sezonách (jedna sezona = kalendářní rok).

2. CACT muže získat i pes/fena, kteří již titul Šampión práce ČR mají, pak Res. CACT platí jako CACT. Potvrzení titulu si majitel s Res. CACT ověří na sekretariátu ČMKU.

Titul uděluje ČMKU na základě dokladů předložených majitelem psa/feny, tj. tří CACT karet z dostihu/coursingu a průkazu původu psa/feny.


Podmínky pro udělení titulu "DOSTIHOVÝ ŠAMPION ČR"

K získání tohoto titulu musí pes/fena získat:

1. 3x čekatelství CACT z dostihu a to nejméně ve dvou závodních sezonách (jedna sezona = kalendářní rok).

2. K tomu dále ocenění nejméně "velmi dobrý", ve věku nad 15 měsíců (a to ve třídách: mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů, vítězů), od dvou různých rozhodčích ze dvou výstav zastřešených ČMKU.

3. Získá-li CACT pes/fena, který již má potvrzený titul Dostihový šampion ČR, platí Res. CACT jako CACT. Potvrzení titulu si majitel s Res. CACT ověří na sekretariátu ČMKU.

Titul uděluje ČMKU na základě dokladů předložených majitelem psa/feny, tj. tří CACT karet z dostihu, výstavních posudků a průkazu původu psa/feny.

Podmínky pro udělení titulu "COURSINGOVÝ ŠAMPION ČR"

K získání tohoto titulu musí pes/fena získat:

1. 3x čekatelství CACT z coursingu a to nejméně ve dvou závodních sezonách (jedna sezona = kalendářní rok).

2. K tomu dále ocenění nejméně "velmi dobrý", ve věku nad 15 měsíců (a to ve třídách: mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů, vítězů), od dvou různých rozhodčích ze dvou výstav zastřešených ČMKU.

3. Získá-li CACT pes/fena, který již má potvrzený titul Coursingový šampion ČR, platí Res. CACT jako CACT. Potvrzení titulu si majitel s Res. CACT ověří na sekretariátu ČMKU.

Titul uděluje ČMKU na základě dokladů předložených majitelem psa/feny, tj. tří CACT karet z coursingu, výstavních posudků a průkazu původu psa/feny.

Podmínky pro udělení titulu "ŠAMPION KRÁSY A VÝKONU ČR"

K získání tohoto titulu musí pes/fena získat, a to nejméně ve dvou závodních sezonách, a nejméně ve dvou výstavních sezonách (jedna sezona = kalendářní rok):

 • 3x čekatelství CACT z dostihu, či coursingu.
 • 3x čekatelství CAC nejméně od dvou různých rozhodčích.

CAC kartu lze použít jen 1x, nelze použít kartu, která byla již použita k udělení jiného titulu (Ch, GrCh).

 • Musí se na závodech s udělováním CACT (musí být nejméně tři jedinci v plemeni na startu) nejméně 5x umístit v 1. polovině startovního pole (= v případě lichého počtu startujících se zaokrouhluje na celé číslo směrem dolů), a na coursingu současně i získat nejméně 2/3 možného celkového počtu bodů.
 • CACT muže získat i pes/fena, kteří již titul Šampion krásy a výkonu ČR mají, pak Res. CACT platí jako CACT. Potvrzení titulu si majitel s Res. CACT ověří na sekretariátu ČMKU.

Titul uděluje ČMKU na základě dokladů předložených majitelem psa/feny, tj. tří CACT karet z dostihu/coursingu, tří karet CAC, kopie Dostihové licence s vyznačenými potřebnými pěti závody a průkazu původu psa.

7.8 Jmenování rozhodčích dostihu a coursingu

Dostihová a coursingová komise (dále jen DaCK) vede evidenci rozhodčích.

Rozhodčí musí být členem členského subjektu ČMKU.

Rozhodčí je povinen minimálně 1x za 2 roky absolvovat školení rozhodčích. V případě neúčasti může DaCK rozhodnout o pozastavení činnosti rozhodčího do jeho následného přezkoušení.

Pro zachování objektivnosti bude DaCK nominovat hlavního rozhodčího na dostihy, po dohodě s pořadatelem (ostatní rozhodčí si pořadatel zajišťuje sám).

Pořadatelé coursingů, po dohodě s DaCK, musí dbát na prostřídání rozhodčích při coursingu (aby neposuzovali stále ti samí).

7.8.1 Adepti

Příprava adeptů je řízena DaCK, která vystavuje žadatelům "Průkaz adepta". Příprava čekatele probíhá minimálně 2 roky. Během přípravného období se adept nejméně 12x zúčastní jako hospitant na dostihu, nebo coursingu. Adept se dopředu přihlásí pořadateli. Pořadatel nesmí řádně přihlášeného hospitanta odmítnout. O způsobu hospitace rozhodne na dostizích hlavní rozhodčí, na coursingu rozhodčí, který také hospitaci potvrdí svým podpisem do Průkazu adepta. Hospitace budou uvedeni i ve Zprávě o dostihu/coursingu.

7.8.2 Zkoušky adeptů na dráhové pozorovatele a coursingové rozhodčí

Zkoušky adeptů provádí DaCK. Zkouška může být písemná, nebo ústní. O průběhu zkoušky se provede zápis. O výsledku zkoušky musí být účastník informován. V případě neúspěchu může být zájemce přezkoušen s odstupem nejméně půl roku. Pokud chce být adept dráhový pozorovatel a současně coursingový rozhodčí, musí se ze 12 hospitací zúčastnit alespoň 5x na dostizích a 5x na coursinzích.

Po splnění podmínek (hospitace, zkoušky) a potvrzení P ČMKU, je rozhodčímu vystaven průkaz s vymezením aprobace.

Žádost o zkoušku podává adept písemně DaCK s doložením splněných hospitací.


7.8.3 Rozšíření aprobace z dráhového pozorovatele na coursingového rozhodčího a opačně

Rozšíření aprobace se uskutečňuje na základě splněných 6 nových hospitací z dostihu, nebo coursingu, podle toho, jakou aprobaci si rozhodčí rozšiřuje.

Pro rozšíření aprobace hospitant požádá DaCK o vystavení Průkazu adepta, kam mu budou jednotlivé hospitace zapisovány - u dostihů hlavním rozhodčím, u coursingů rozhodčím pro coursing.

Žádost o rozšíření aprobace podává uchazeč písemně DaCK s doložením splněných hospitací.

7.8.4 Podmínky pro jmenování dráhových rozhodčích (hlavní rozhodčí) - týká se pouze dostihů

Pro rozšíření aprobace zažádá dráhový pozorovatel o doložku, kam si nechá své rozhodcování potvrzovat. O rozšíření může žádat pouze dráhový pozorovatel. Uchazeč musí v žádosti doložit, že pracoval v období nejméně dvou let minimálně 12x jako dráhový pozorovatel.

7.9 Kárné řízení

Při pořádání dostihů/coursingů může stěžovatel (majitel, účastník, rozhodčí, pořadatel) podat písemnou stížnost (v listinné či elektronické podobě), kterou zašle DaCK.

Stížnost musí obsahovat identifikační údaje:

 • jméno a příjmení stěžovatele,
 • adresu,
 • telefonní kontakt, e-mailový kontakt.

Z textu musí být jasně patrné, co je předmětem stížnosti a čeho/koho se týká. Písemná stížnost musí být zaznamenána již v Zápise o dostihu/coursigu.

DaCK se nebude zabývat anonymními stížnostmi. Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je DaCK nepříslušná, postoupí jí věcně příslušnému subjektu.

K projednání stížnosti bude stěžovatel přizván.

7.9.1 Možné přestupky

· Majitel, účastník

Stížnost může být podána při hrubém porušení řádů a směrnic, případně nevhodném chování během dostihu/coursingu.

Možnosti postihu:

 • napomenutí
 • zákaz přístupu na dostihy a coursing po dobu 3 měsíců
 • zákaz přístupu na dostihy a coursing po dobu 1 roku

· Rozhodčí

Přestupky rozhodčích, na základě věrohodně podložených materiálů, budou prošetřeny. K projednávání přestupku bude přizván rozhodčí i stěžovatel.

Bude-li při prošetření shledáno pochybení rozhodčího, nebude výsledek inkriminovaného dostihu změněn, ale s rozhodčím bude zahájeno kárné řízení.

Možnosti postihu:

 • napomenutí.
 • pozastavení činnosti na 3 měsíce.
 • pozastavení činnosti na 1 rok.
 • vyškrtnutí ze seznamu rozhodčích.

· Pořadatel

Při hrubém porušení řádů a směrnic, nedodržení propozic, může být podána stížnost na pořadatele a to z řad majitelů, účastníků, nebo rozhodčích.

Podle charakteru a závažnosti pochybení může být pořadatel postižen takto:

Vedoucí dostihu/coursingu:

 • napomenutí.
 • zákaz výkonu funkce vedoucího dostihu/coursingu na 1 rok.

Pořadatelská organizace:

 • napomenutí.
 • nepřidělení CACIL, CACT nebo mistrovského dostihu / coursingu na další sezónu.
 • zákaz pořádání jakéhokoliv dostihu/coursingu další sezónu.

_____________________________________________________________________________________________________

Tento řád nabývá platnosti dnem schválení P ČMKU.

Řád byl schválen P ČMKU dne:23.1.2014

Vstoupením v platnost se ruší všechny předchozí národní dostihové a coursingové předpisy.


Přílohy

Postavení psa při měření 1


1)

Potvrzení o léčbě dostihového, coursingového psa

Jméno majitele psa

Jméno léčeného psa

Identifikační číslo (čip, tetování)

Diagnóza

Datum léčení od - do

Název přípravku (distribuční jméno, šarže, gramáž, účinná látka)

Razítko a podpis veterinárního lékaře

2) Českomoravská kynologická unie - člen FCI

Dostihová a coursingová komise ČMKU


ZPRÁVA O DOSTIHU

Pořadatel: ..................................................

Místo konání:.............................................

Datum:.........................................................

Vedoucí dostihu:.........................................

Druh dostihu

*/

bodovací

mezinárodní

mistrovství

speciální

..................

...................

*/ Zakroužkujte, případně doplňte

Kontrola dráhy: (rozhodčí, pořadatel - jména) .................................................

Rozhodčí

Jméno :

Střídání na kategorii :

Hlavní / Jury :

........................................

........................................

........................................

..........................................

..........................................

..........................................

Dráhoví: 1.

2.

3.

4.

...........................................

................... .......... .......... ........................................

................... ....................

..........................................

.......................................

.......................................

........................................

Startér

..........................................

...........................................

Cílový (pořadí)

..........................................

..........................................

Diskvalifikace : .............................................................................................

Nedoběhy : ................................................................................................

Poznámky k průběhu dostihu : (problémy, nedostatky, ošetření vet., stížnosti, apod.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dráhový rozhodčí - podpis

Tento zápis odešle hlavní rozhodčí nejpozději do 3 dnů po konání dostihu na adresu

referenta DaCK : Dana Bejčková, Vrchlického 28, 419 01 Duchcov

3) Českomoravská kynologická unie - člen FCI

Dostihová a coursingová komise ČMKU


ZPRÁVA O COURSINGU

Pořadatel: ...................................................

Místo konání:................................................

Datum:..........................................................

Vedoucí coursingu:......................................

Druh závodu

*/

bodovací

mezinárodní

mistrovství

speciální

*/ Zakroužkujte, případně doplňte

Kontrola dráhy : (rozhodčí, pořadatel - jména) .................................................

Rozhodčí

Jméno

Posuzované plemeno / střídání

Cours: 1.

2.

3.

4.

Startér:

Diskvalifikace : ............................................................................................

Nedoběhy : .................................................................................................

Poznámky k průběhu závodu : (Délka trati, počet kladek, popis terénu, naviják, ošetření vet., problémy, nedostatky, stížnosti, apod.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rozhodčí - podpisy

Tento zápis odešle hlavní rozhodčí nejpozději do 3 dnů po konání dostihu na adresu

referenta DaCK : Dana Bejčková, Vrchlického 28, 419 01 Duchcov


4)

Žádost o vystavení certifikátu pro třídu pracovní

Jméno psa a chov. stanice

Plemeno

Pohlaví

Datum narození

Plemenná kniha a

číslo zápisu

Tetování / čip

Dostihová licence - číslo

Jméno a adresa majitele

(případně i e-mail)

VÝSLEDKY:

Datum konání

Místo konání - město, země

umístění /

počet bodů

Počet psů na startu

Jméno rozhodčího

Podpis majitele:

K žádosti přiložte kopii Dostihové licence s výše uvedenými závody.

Poplatek za vystavení certifikátu je 100 Kč.